Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

Objekti kryesor i funksionimit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor është menaxhimi me efektivitet të lartë i financimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor nga skema e sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor.

Në këtë kuadër, Fondi është i vetmi Institucion Shëndetësor publik që ka tashmë të konsoliduara kontratat e mirëpërcaktuara me dhënësit e shërbimeve shëndetësore, duke filluar nga farmacitë, depot farmaceutike, qendrat shëndetësore dhe spitalet në të gjithë vendin.

Kontratat me Qendrat Shëndetësore

Kontratat e reja mes Fondit dhe Qendrave Shëndetësore kanë forcuar detyrimin e palëve për një shërbim sa më cilësor për pacientët, duke mos e parë të shkëputur Qendrën Shëndetësore nga pjesa tjetër e sistemit tonë shëndetësor. Më konkretisht:

Në lidhje me bazën ligjore dhe emërtimet e ndryshme janë realizuar përditësimet dhe rregullimet e nevojshme në reflektim të situatës aktuale.

Në lidhje me paraqitjen formale të kontratave janë bërë disa ndryshime si ristrukturimi i kontratës duke i grupuar detyrimet e palëve sipas problematikës që rregullojnë, në nene të veçanta, riformulimi i disa paragrafeve me qëllim paraqitjen e tyre në mënyrë më të qartë dhe të përmbledhur.

Në lidhje me regjistrin elektronik të banorëve dhe pasqyrimin e ngarkesës së mjekëve është detajuar mënyra e gjenerimit dhe plotësimit të Formularit përkatës (M1) nga regjistri elektronik.

Në lidhje me pajisjet mjekësore, është shtuar detyrimi i mjekut të përgjithshëm për plotësimin e formularit të pajisjeve mjekësore me rimbursim.

Në lidhje me kartën e shëndetit janë pasqyruar ndryshimet e fundit për sa i përket gjenerimit të kartës së shëndetit, nevojës së pajisjes së qytetarëve me një të tillë dhe mënyrës së identifikimit të qytetarit pranë dhënësve të shërbimit shëndetësor parësor.

Në lidhje me referimin e pacientëve brenda sistemit shëndetësor publik janë bërë ndryshimet e nevojshme me qëllim pasqyrimin e mundësisë së referimit elektronik të pacientëve në zbatim të projektit përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Në lidhje me recetën me rimbursim janë reflektuar disa riformulime në lidhje me detyrimet për gjenerimin e recetës elektronike me rimbursim dhe pajisjen dhe përdorimin e pajisjes (USB) për nënshkrimin elektronik.

Në lidhje me kontrollin mjekësor bazë, janë detajuar rolet e aktorëve të ndryshëm si për realizimin, monitorimin dhe raportimet e përkatëse.

Në lidhje me edukimin në vazhdim të profesionistëve të shëndetësisë të Qendrësn Shëndetësore, është pasqyruar detyrimi i Qendrës Shëndetësore për të ofruar aktivitete të edukimit në vazhdim për profesionistët e saj, në mënyrë që ata të mbledhin deri në 30 për qind të numrit total të krediteve të kërkuara përmes këtyre aktiviteteve.

 

 

Kontratat

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendër Shëndetësore 2018

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendër Shëndetësore e Specializuar 2018

 Paketa e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor

 Lista e Qendrave Shëndetësore me kontratë për vitin 2018

Formular

 Rregjistrim personi
 Kërkesë per zgjedhje/ndryshim mjeku
 C'rregjistrim personi të vdekur

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.com.al

©2018 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor