Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Karta e shëndetit
Tashmë një realitet
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

 

Objekti kryesor i funksionimit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor është menaxhimi me efektivitet të lartë i financimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor nga skema e sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor.

Në këtë kuadër, Fondi, është i vetmi Institucion Shëndetësor publik që ka tashmë të konsoliduara kontratat e mirëpërcaktuara me dhënësit e shërbimeve shëndetësore, duke filluar nga farmacitë, depot farmaceutike, qendrat shëndetësore dhe spitalet në të gjithë vendin.

Kontratat me Qendrat Shëndetësore

Kontratat e reja mes Fondit dhe Qendrave Shëndetësore kanë forcuar detyrimin e palëve për një shërbim sa më cilësor për pacientët, duke mos e parë të shkëputur Qendrën Shëndetësore nga pjesa tjetër e sistemit tonë shëndetësor. Më konkretisht:

Në kontratat e vitit 2017, evidentohet roli i Qendrës Shëndetësore në drejtim të vlerësimit të nevojave për zhvillimin profesional të mjekëve dhe infermierëve të Qendrës Shëndetësore dhe hartimit të planeve institucionale për një pjesëmarrje të individualizuar të tyre në aktivitetet e edukimit në vazhdim.

Gjithashtu në këtë kontratë parashkruhet detyrimi i Mjekut të Përgjithshëm dhe Mjekut Specialist që të ndjekë ciklin e Edukimit Profesional në Vazhdim dhe plotësimin e krediteve të nevojshme për riliçensimin e tij si dhe mbështetja që duhet të ofrojë Drejtoria Rajonale e Fondit në këtë process.

Janë saktësuar në kontratë përgjegjësitë e mjjekut në përdorimin e nënshkrimit elektronik gjatë proçesit të lëshimit të recetës elektronike që pritet të shtrihet në të gjithë vendin.

Një tjetër pikë e rëndësishme që i takon mbulimit të shërbimit te porta e parë e sistemit, pra te mjeku i familjes, është saktësimi në kontratë, i rolit të Drejtorisë Rajonale të Fondit në monitorimin e procesit të mbulimit me shërbime të kujdesit parësor për banorët e Qendrës Shëndetësore, në rastet kur nuk ka mjekë të përgjithshëm dhe të familjes.

Një tjetër detajim lidhet me të drejtat e Qendrës Shëndetësore për financimin e disa procedurave të cilat parashikohen në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Sa i takon Kontrollit Mjekësor Bazë, janë pasqyruar ndryshimet e nevojshme në zbatim te Vendimit të Këshillit të Ministrave duke shtrirë grupmoshën që gëzon të drejtën për të kryer kontrollin mjekësor bazë nga 40-65 vjeç në 35-70 vjeç dhe zgjeruar gamën e egzaminimeve që përfshin ky kontroll.

 

 

Kontratat

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendër Shëndetësore 2017

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendër Shëndetësore e Specialiteteve 2017

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Qendra Shëndetësore SOB 2017

 Kontrata Drejtori Rajoanle e Fondit - Mjek RYDER 2017

 Kontrata Drejtori Rajoanle e Fondit - Mjek QKSHM 2017

 Paketa e Shërbimeve KSHP

 Lista e QSH me kontratë për vitin 2017

Formular

 Rregjistrim personi
 Kërkesë per zgjedhje/ndryshim mjeku
 C'rregjistrim personi të vdekur

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.com.al

©2015 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor