Harta e Farmacive 24 orëshe në Shqipëri
Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

Ligji nr.  10383 datë 24.2.2011, "Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar

Vendim nr. 124, datë 5.3.2014, i Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë" ( i ndryshuar me VKM Nr.305, datë 20.04.2016)

Vendim nr. 185, datë 2.4.2014, i Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e mënyrës së realizimit të kontrollit mjekësor bazë për shtetasit e moshës 35 - 70 vjeç", i ndryshuar

Urdhër nr. 28, datë 26.01.2016, i ministrit të Shëndetësisë, Për sistemin e referimit dhe tarifat e shërbimit shëndetësor publik

 Urdhri nr. 117, datë 24.3.2016, i ministrit të Shëndetësisë, "Për një ndryshim në urdhrin nr. 28, datë 26.01.2016, 'Për sistemin e referimit dhe tarifat e shërbimit shëndetësor publik'".

Urdhër nr. 657, datë 15.12.2010, Për miratimin e Kartës Shqiptare të të Drejtave të Pacientit

Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientëve

Rregullore nr. 1, datë 11.02.2014, Për sigurimin vullnetar në Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Kontratë e sigurimit shëndetësor vullnetar

Vendim nr. 307, datë 21.5.2014, "Për regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor", i ndryshuar

 VKM nr. 308, datë 21.05.2014, "Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor", i përditësuar

VKM nr.373, datë 26.04.2017, për disa ndryshime në VKM nr. 308, datë 21.05.2014, "Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor"

 VKM nr.352, datë 12.06.2018, për disa ndryshime në VKM nr. 101, datë 4.2.2015, "Për miratimin e paketës së shërbimeve shëndetësore, në kujdesin shëndetësor parësor publik, që financohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor"

 VKM nr.46 datë 30.1.2019, "Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2019".

 VKM nr. 737, datë 5.11.2014, "Për financimin e shërbimeve shëndetësore publike të kujdesit shëndetësor parësor nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor"

 VKM nr. 444, datë 26.06.2019,"Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre"

  VKM nr. 487, datë 19.7.2017, për një ndryshim në VKM nr. 380, datë 25.5.2016, "Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre"

 VKM nr. 391, datë 1.6.2016, Për disa ndryshime në vendimin nr. 380, datë 25.5.2016, të Këshillit të Ministrave, Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga FSDKSH dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre"

 Vendim nr. 367, datë 6.5.2015, Për disa ndryshime në vendimin nr. 202, datë 4.3.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të cmimit të tyre"

 Vendim nr. 955, datë 29.12.2014, "Për  përcaktimin e kategorive të individëve të siguruar që përjashtohen nga pagesat e drejtëpërdrejta të shërbimeve shëndetësore", i ndryshuar

 VKM Nr. 61, datë 3.2.2017 "PËR MIRATIMIN E PAKETAVE TË PAJISJEVE MJEKËSORE TË RIMBURSUESHME", i përditësuar

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.gov.al

Media: media@fsdksh.gov.al

©2019 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor