Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Karta e shëndetit
Tashmë një realitet
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

RISITË E  KONTRATËS  SPITALORE  2017

Për vitin 2017, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, nënshkroi Kontratat e miratuara me vendimin e Këshillit Administrativ të FSDKSH-së, nr. 100, datë 19.12.2016, “Për miratimin e kontratave spitalore 2017” me spitalet si më poshtë :

 1. Kontrata spitalore me Spitalet Rajonale, Bashkiake.
 2. Kontrata me Spitalet Universitare Tiranë
 3. Kontrata spitalore me Spitalin Rajonal, Durrës.
 4. Kontrata spitalore me Mjekun Specialist Onkolog Spitali Rajonal Durrës.
 5. Kontratë me Mjekun Specialist të spitalit për përshkrimin e barnave që tregëtohen në farmacitë e spitaleve.
 6. Kontrata spitalore me Institucionet Shëndetësore jo Publike.

Në hartimin e kontratave të reja u shqyrtuan propozimet dhe sugjerimet e ardhura nga DRF-të Rajonale, Drejtoritë e Spitaleve, Urdhëri i Mjekut  dhe të aktorëve të tjerë të interesuar. U bënë reflektimet në kontratë, duke bërë të  mundur forcimin  e detyrimit të palëve për një shërbim sa më cilësor për pacientët.

Kontratat Spitalore Universitare dhe Rajonale /Bashkiake për vitin 2017.

 1. Një pikë e rëndësishme që i takon mbulimit të shërbimitspitalor nga mjekët, është përcaktimii bërë në kontratë duke patur parasysh parandalimin e konfliktit të interesit në ofrimin e shërbimeve shëndetësore spitalore.Mjekët të cilët punojnë në spitalin publik, që janë objekt i kësaj kontrate, nuk lejohen të ushtrojnë aktivitet të pjesshëm ose të plotë në institucionet shëndetësore jopublike me shtretër të kontraktuara me Fondin, në dhënien e shërbimit për paketat shëndetësore.
 2. Eshtë shtuar në kontratë,dhe informimi i personelit mjekësor dhe jo-mjekësor për të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kontrata. 
 3. Një vëmendje e vecantë në kontratat e reja, i është kushtuar  përmirësimit dhe aksesit të lehtësuarnë shërbimin e konsultave të specializuara  për spitalet universitare dhe  dhënien e shërbimit të specializuar ambulator në spitalet rajonale dhe bashkiake dhe është përcaktuar qëpersonat e pasiguruar të kryejnë vizitën, duke i identifikuar nëpërmjet dokumentit të identifikimit, kundrejt tarifave të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë të cilat duhen të jenë të afishuara.
 4. Risi e kësaj kontrate është shmangia dhe eleminimi i ngjarjeve  të pa-dëshiruara  që mund të krijohen në spitale,ku është reflektuar se spitali merr masa dhe është përgjegjës lidhur me sigurinë e kujdesit shëndetësor spitalor.
 5. Një pikë e rëndësishme  në lidhje me  shërbimet e ofruara nga shoqëria konçesionare “Sani Service”  me setin  kirurgjikal të sterilizimit,  është zbatimi i detyrimeve nga spitali lidhur me shërbimin e ofrimit të setit të personalizuar të instrumentave kirurgjikale sterilë, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh për sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale.
 6. Risi për sa i përket mënyrës së planifikimit dhe administrimit të barnave, kiteve, reagentëve  dhe materialeve mjekësore  në pëmirësimin e  kontratës  është sjellë  spitali (Farmacia) është i detyruar të plotësojë të gjitha kushtet e ruajtjes së barnave dhe materialeve mjekësore sipas rregullores së shërbimit farmaceutik dhe specifikës së tyre.Të inventarizojë me proces-verbal të veçantë të gjitha barnat e skaduara të cilat janë gjendje, duke specifikuar sasinë, datën e skadencës dhe serinë për secilin bar. Barnat të ruhen deri në asgjësimin e tyre sipas rregullave dhe udhëzimeve përkatëse, si dhe qarkullimi i barnave në spital të jetë konform të gjitha rregullave dhe udhëzimeve të miratuara nga administrata e spitalit.
 7. Një tjetër përmirësim në kontratat me Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalet Rajonale Gjirokastër, Elbasan, Shkodër, të cilët ofrojnë disa nga paketat shëndetësore të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave në aneksin e veçantë në kontratë me detyrimet përkatëse janë shtuar disa pika. Spitali, për pacientët të cilët kanë përfituar paketat shëndetësore në kushtet e urgjencës, duhet të informojë me shkrim brenda 48-orëve, Sektorin e Regjistrit Kombëtar të Paketave, me listën e pacientëve të trajtuar sipas proçedurës përkatëse mjekësore.Sektori i Regjistrit Kombëtar të Paketave, njofton pacientët e regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Paketave, për datën e përfitimit të paketës shëndetësore, sipas informacionit që ka për kapacitetet e lira, që ka në dispozicion.
 8. Spitali dërgon pranë Sektorit të Regjistrit Kombëtar të Paketave në DSHSUKS, deri më datën 5 (pesë) të çdo muaji, listën mujore të pacientëve që kanë përfituar shërbimin e dializës, sipas vendbanimit dhe numrit të seancave të dializës të realizuara, si dhe listën e pacientëve që kanë hyrë për herë të parë në dializë/ardhur nga qendra të tjera të përkohshëm dhe të pacientëve që kanë ndërruar jetë (excitus). 
 9. Përmirësime janë  bërë në rregullat për regjistrimin në spital të pacientëve që do të përfitojnë shërbimin e paketave shëndetësore. Spitali do të pranojë dhe kartelizojë çdo pacient që është i pajisur me dokumentin autorizues nga Regjistri Kombëtar i Paketave Shëndetësore, si dhe Regjistrimi i pacientëve nga spitali do të kryhet vetëm kur pacienti paraqet dokumentat e listuara në kontratë.

Kontrata me Mjekun Specialist të spitalit për përshkrimin e barnave që tregëtohen në farmacitë e spitaleve.

 1. Kjo kontratë reflekton për sa i përket përshkrimin e barnave dhe të kryerjes së konsultës mjekësore. Lehtësimin e proçedurave të kryerjes së konsultës mjekësore dhe të plotësimit të recetës me rimbursim nga mjeku specialist i QSUT-së.
 2. Në kontratën e re është parashikuar rritja e penaliteteve për mjekët  deri në ndërprerjen e kontratës, kur është përjashtuar nga Urdhëri i Mjekut dhe nuk është i pajisur me liçensë.

Kontrata me Institucionet Shëndetësore jo-publike.

 1. Një nga risitë e kontratës me institucionet shëndetësore për vitin 2017 është: Spitali, për pacientët që përfitojnë një paketë shëndetësore sipas autorizimit të Sektorit të Regjistrit Kombëtar të Paketave, ofron një paketë tjetër shëndetësore për pacientin nqs është e nevojshme sipas vlerësimit mjekësor nga mjeku specialist, pa kërkuar dokumenta shtesë pacientit dhe njofton elektronikisht Sektorin e Regjistrit Kombëtar të Paketave).
 2. Në Detyrimet e Spitalit shtohet një pikë e re ku thuhet se spitali merr masa dhe është përgjegjës lidhur me sigurinë e kujdesit shëndetësor spitalor
 3. Janë bërë përmirësime duke shtuar disa pika në lidhje me dokumentacionin  për pagesën e paketave të tjera të shërbimeve 
 • Raporti i Koronarografisë
 • Deklarata e miratimit të pacientit  ose familjarit për përfitimin e paketës tjetër shtesë.
 • Raporti i Kirurgjisë.
 • Epikriza e daljes së pacientit     

                           

Kontratat

Kontrata DSHSUKS - Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë - 2017

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Spitali Rajonal/Bashkiak - 2017

 Kontrata me Mjekun Specialist Onkolog - Kujdesi Paliativ - Spitali Rajonal Durrës - 2017

 Kontrata DSHSUKS - Spitalet Universitare Obstetrik-Gjinekologjik 2017

 Kontrata Drejtori Rajonale e Fondit - Spitali Rajonal Durrës 2017

Kontrata DSHSUKS - Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" 2017

 Kontratë për shpërblimin e mjekëve të kontraktuar për mbulimin e shërbimeve shëndetësore të munguara - 2017

 Kontrata me Mjekun Specialist të spitalit për përshkrimin e barnave që tregtohen në farmacitë e spitaleve - 2017

 

Kontratat me spitalet private

 Kontrata Spitalore me Institucionet Shëndetësore Jo Publike - 2017

 Protokollet e paketave shëndetësore

 Protokolli i dializës 

 Protokolli i implantit koklear 

 Protokolli i Kardiologjisë

 Protokolli i Kardiokirurgjisë

 Protokolli i Transplantit Renal

 Kriteret që duhet të plotësojnë institucionet shëndetësore private dhe lista e spitaleve me kontratë me Fondin

 KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË INSTITUCIONET SHËNDETËSORE JOPUBLIKE PËR LIDHJEN E KONTRATËS ME FONDIN

Lista e Spitaleve me kontratë për vitin 2017

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.com.al

©2015 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor