Receta elektronike
Tashmë nje realitet për mjekët dhe qytetarët që kërkojnë shërbime shëndetësore
Si Je? Check-up i kursen shoqërisë $125mln dhe parandalon 450 vdekje të parakohshme në 10 vjet
“Aksesi universal në shërbime dhe mjekësia e familjes: Sëmundjet kronike në fokus”

Zbulimi i hershëm i sëmundjeve, përveç se shpëton jetë, sjell edhe përfitim...

Vazhdo leximin...
Prezantimi i portalit e-Albania
Porta juaj drejt shërbimeve elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri

Në kuadër të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbusuara për vitin 2019 (në vijim "LBR"), njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara është deri më datë 15.01.2019, ora 1630. Pas kësaj date propozimet nuk do të pranohen.

Në kuadër të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbusuara për vitin 2019 (në vijim "LBR"), njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara është deri më datë 15.01.2019, ora 1630. Pas kësaj date propozimet nuk do të pranohen.

Propozimet për ndryshime në LBR duhet të dërgohen nëpërmjet shërbimit postar. Dorëzimi i propozimeve do të bëhet pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në adresën, Rruga "Sami Frashëri", Nr. 8, Tiranë, nëpërmjet protokollimit në zarf të mbyllur, drejtuar "Komisionit Teknik të Listës së Barnave të Rimbursuara".

Materiali shkencor plotësues që shoqëron kërkesën mund të jetë bashkëlidhur, edhe në formë elektronike (CD).

Propozimet, në çdo rast, duhet të jenë sipas formatit të mëposhtëm.

FORMATI I PROPOZIMEVE PËR NDRYSHIME NË LISTËN E BARNAVE TË RIMBURSUARA

Në kuadër të hartimit të draftit të Listës së Barnave të Rimbusuara për vitin 2019 (në vijim "LBR"), njoftojmë se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara është deri më datë 15.01.2019, ora 1630. Pas kësaj date propozimet nuk do të pranohen.

Propozimet për ndryshime në LBR duhet të dërgohen nëpërmjet shërbimit postar. Dorëzimi i propozimeve do të bëhet pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në adresën, Rruga "Sami Frashëri", Nr. 8, Tiranë, nëpërmjet protokollimit në zarf të mbyllur, drejtuar "Komisionit Teknik të Listës së Barnave të Rimbursuara".

Materiali shkencor plotësues që shoqëron kërkesën mund të jetë bashkëlidhur, edhe në formë elektronike (CD).

Propozimet, në çdo rast, duhet të jenë sipas formatit të mëposhtëm.

FORMATI I PROPOZIMEVE PËR NDRYSHIME NË LISTËN E BARNAVE TË RIMBURSUARA

Në mbështetje të Ligjit Nr. 10 383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Vendimit Nr. 124, datë 5.3.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe të Rregullores së Përgjithshme “Për funksionimin e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”, i ndryshuar, Fondi zhvilloi procedurën e rekrutimit për vendet e lira të punës “Drejtor Drejtorie”, “Përgjegjës Sektori”.

Në mbështetje të Ligjit Nr. 10 383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Vendimit Nr. 124, datë 5.3.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe të Rregullores së Përgjithshme “Për funksionimin e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”, i ndryshuar, Fondi zhvilloi procedurën e rekrutimit për vendet e lira të punës “Drejtor Drejtorie”, “Përgjegjës Sektori”.

Në përfundim të procedurës së rekrutimit, kandidatët fitues janë si më poshtë:

  • Për pozicionin “Drejtor Drejtorie” i Drejtorisë së Koordinimit të Informacionit dhe Studimit të Strategjive të Zhvillimit Shëndetësor pranë Fondit, fitues rezulton Znj. Majlinda Demko Gjata, me 76 pikë në total;
  • Për pozicionin “Drejtor Drejtorie” i Drejtorisë Ekonomike pranë Fondit, asnjë kandidat nuk kualifikohet;
  • Për pozicionin “Drejtor Drejtorie” i Drejtorisë së Rimbursimit pranë Fondit, asnjë kandidat nuk kualifikohet;
  • Për pozicionin “Drejtor Drejtorie” i Drejtorisë së Kontrollit pranë Fondit, asnjë kandidat nuk kualifikohet;
  • Për pozicionin “Drejtor Drejtorie” i Drejtorisë Juridike pranë Fondit, asnjë kandidat nuk kualifikohet;
  • Për pozicionin “Përgjegjës Sektori” i Sektorit të Shërbimit Spitalor, të Drejtorisë së Kujdesit Parësor dhe Spitalor pranë Fondit, fitues rezulton Znj. Marsida Mulaj, me 62 pikë në total;
  • Për pozicionin “Përgjegjës Sektori” i Sektorit të Auditimit të Këshillimit, Sigurimit të Cilësisë, Planifikimit dhe Raportimit, të Drejtorisë së Auditit të Brendshëm pranë Fondit, fitues rezulton Z. Shpend Stojku, me 69 pikë në total;
  • Për pozicionin “Përgjegjës Sektori” i Sektorit të Programimit dhe Menaxhimit të Databazave, të Drejtorisë së Informacionit dhe Analizës Statistikore pranë Fondit, fitues rezulton Znj. Xhensila Kajacka, me 56 pikë në total
  • Për pozicionin “Përgjegjës Sektori” i Sektorit të Suportit Teknik dhe Administrimit të Rrjetit, të Drejtorisë së Informacionit dhe Analizës Statistikore pranë Fondit, fitues rezulton Z. Enea Buzi, me 54 pikë në tota

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga "Sami Frasheri", nr.  8, Tiranë
Tel: +35542232815 | Fax: +35542274953
e-mail: info@fsdksh.com.al

©2018 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor